برنامه ی زنده ی شب نشینی، شبکه ی استان فارس:

۳۱ خرداد ۱۳۹۰

فیتزکارالدو

اولین سوال مجری: چرا هر چی اسمه خوبه مال خانوماست. خورشید خانوم، مهتاب خانوم . هرچی اسم بده ، آقا خرسه، آقا گرگه ، مال آقایونه؟

مهمان(داریوش ارجمند): چون هیچ وقت در طول تاریخ، ده تا زن با قمه از روی دیوار باغی نپریدند و به پنج تا مرد  تجاوز نکردند.

خوشم آمدup برنامه ی زنده ی شب نشینی، شبکه ی استان فارس:(۰)خوشم نیامدdown برنامه ی زنده ی شب نشینی، شبکه ی استان فارس:(۰)
z

دیدگاه‌ها خاموش است .